INDEX LIVING MALL, THAILAND’S NO.1 HOME FURNISHINGS AND DECORATIVE RETAIL CHAIN STORE

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ลิงค์สำหรับรับชมการถ่ายทอดสด (Live Broadcast) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ลิงค์
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะวิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
แผนที่ของสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ