INDEX LIVING MALL, THAILAND’S NO.1 HOME FURNISHINGS AND DECORATIVE RETAIL CHAIN STORE

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด