INDEX LIVING MALL, THAILAND’S NO.1 HOME FURNISHINGS AND DECORATIVE RETAIL CHAIN STORE

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565)

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ครอบครัวธรรรมดาพาณิชย์ จำกัด 203,310,000 40.26
2. นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ 35,335,320 7.00
3. น.ส. พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ 34,379,320 6.81
4. นาย เอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ 34,213,420 6.77
5. น.ส. กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ 33,989,320 6.73
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,644,804 5.47
7. นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 22,704,880 4.50
8. นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ 13,400,900 2.65
9. นาย ชาย มโนภาส 8,828,000 1.75
10. นาย ยิ่งยศ อุดมมหันติสุข 8,208,860 1.63