INDEX LIVING MALL, THAILAND’S NO.1 HOME FURNISHINGS AND DECORATIVE RETAIL CHAIN STORE

จรรยาบรรณบริษัท

นโยบายการแจ้งเบาะแส

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กฏบัตรคณะกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับบริษัท