INDEX LIVING MALL, THAILAND’S NO.1 HOME FURNISHINGS AND DECORATIVE RETAIL CHAIN STORE

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสําคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดําเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือสําหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่ง จัดทําโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ