/*.highchart .change .yoy { left: 575px; } .highchart .change .yoy:before { width: 355px; } .highchart .change .qoq { left: 640px; } .highchart .change .qoq:before { width: 200px; } @media (max-width: 1199px) { .highchart .change .yoy { left: 470px; } .highchart .change .yoy:before { width: 300px; } .highchart .change .qoq { left: 530px; } .highchart .change .qoq:before { width: 160px; } } @media (max-width: 991px) { .highchart .change .yoy { left: 330px; } .highchart .change .yoy:before { width: 200px; } .highchart .change .qoq { left: 360px; } .highchart .change .qoq:before { width: 130px; } } @media (max-width: 767px) { .highchart .change .yoy { left: 240px; } .highchart .change .yoy:before { width: 155px; } .highchart .change .qoq { left: 260px; } .highchart .change .qoq:before { width: 80px; } }*/

INDEX LIVING MALL, THAILAND’S NO.1 HOME FURNISHINGS AND DECORATIVE RETAIL CHAIN STORE

รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

+19.5% YoY +2.0% QoQ +7.6% YoY

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

+173.2% YoY -6.0% QoQ +57.3% YoY

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

+33.3% YoY -1.8% QoQ +12.4% YoY
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
2562 2563 2564 9M/2564 9M/2565
รายได้จากการขาย 9,236.1 7,657.1 7,838.0 5,649.8 5,976.6
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 561.9 462.4 479.2 347.7 476.9
รายได้จากการดำเนินงาน 9,798.0 8,119.5 8,317.1 5,997.6 6,453.4
ต้นทุนขาย 5,208.2 4,132.2 4,456.5 3,168.1 3,270.2
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 304.5 274.4 267.5 201.2 230.1
ต้นทุนขายและบริการ 5,512.7 4,406.6 4,724.0 3,369.2 3,500.3
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 2,347.2 1,980.5 1,951.2 1,428.0 1,557.7
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,219.1 1,032.6 963.1 709.5 756.0
EBITDA 1,576.5 1,661.4 1,647.6 1,197.5 1,346.5
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 743.0 873.9 862.7 652.8 614.9
EBIT 823.7 778.0 775.8 537.9 724.9
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 596.1 421.2 453.2 302.2 475.5
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: ล้านบาท)
2562 2563 2564 9M/2564 9M/2565
สินทรัพย์รวม 12,201.4 12,951.0 12,356.0 12,648.1 12,121.7
หนี้สินรวม 7,241.4 7,871.4 7,044.9 7,478.4 6,637.2
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,525.0 2,525.0 2,525.0 2,525.0 2,525.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,958.7 5,078.3 5,309.8 5,168.5 5,484.5
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.46 0.42 0.55 0.15 0.20
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2562 2563 2564 9M/2564 9M/2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
อัตราส่วนการทำกำไร 2562 2563 2564 9M/2564 9M/2565
อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย (%) 43.6% 46.0% 43.1% 43.9% 45.3%
อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบริการ (%) 45.8% 40.7% 44.2% 42.2% 51.8%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 43.7% 45.7% 43.2% 43.8% 45.8%
EBIT Margin (%) 8.3% 9.5% 9.2% 8.9% 11.1%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.0% 5.1% 5.4% 5.0% 7.3%
EBITDA Margin (%) 15.9% 20.3% 19.6% 19.8% 20.6%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.7% 6.2% 6.1% 6.0% 7.8%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.5% 8.4% 8.7% 8.8% 11.8%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ 2562 2563 2564 9M/2564 9M/2565
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.5 1.5 1.3 1.4 1.2
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.9 1.2 0.9 1.1 0.8