INDEX LIVING MALL, THAILAND’S NO.1 HOME FURNISHINGS AND DECORATIVE RETAIL CHAIN STORE

รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

EBITDA

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2560 2561 2562 3M/2562 3M/2563
รายได้จากการขาย 8,908 9,174 9,236 2,300 2,076
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 467 484 562 126 135
รายได้จากการดำเนินงาน 9,375 9,658 9,798 2,426 2,211
ต้นทุนขาย 5,097 5,119 5,208 1,292 1,122
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 227 249 304 72 73
ต้นทุนขายและบริการ 5,324 5,368 5,513 1,364 1,196
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย 2,174 2,400 2,347 588 537
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,063 1,172 1,219 315 271
EBITDA 1,480 1,361 1,567 357 441
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 675 700 743 178 217
EBIT 804 661 824 179 223
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 494 543 596 132 118
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2560 2561 2562 3M/2562 3M/2563
สินทรัพย์รวม 12,315 12,282 12,201 12,072 14,281
หนี้สินรวม 7,662 7,710 7,241 8,568 9,197
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,000 2,000 2,525 2,000 2,525
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,532 4,571 4,959 3,503 5,083
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2560 2561 2562 3M/2562 3M/2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.2 0.7 1.1 0.5 1.2
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.4 0.2 0.4 0.1 0.4
อัตราส่วนการทำกำไร 2560 2561 2562 3M/2562 3M/2563
อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย (%) 42.8% 44.2% 43.6% 43.8% 45.9%
อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้เช่าและบริการ (%) 51.3% 48.6% 45.8% 42.9% 45.7%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 43.2% 44.4% 43.7% 43.8% 45.9%
EBIT Margin (%) 8.5% 6.8% 8.3% 7.3% 10.0%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.2% 5.6% 6.0% 5.4% 5.3%
EBITDA Margin (%) 15.6% 13.9% 15.8% 14.6% 19.8%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.5% 5.4% 6.7% 4.9% 6.6%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.3% 11.9% 12.5% 12.3% 13.6%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ 2560 2561 2562 3M/2562 3M/2563
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.7 1.7 1.5 2.4 1.8
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.1 1.1 0.9 1.4 1.4