INDEX LIVING MALL, THAILAND’S NO.1 HOME FURNISHINGS AND DECORATIVE RETAIL CHAIN STORE

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ และแบรนด์อื่นๆ ผ่านช่องทางหน้าร้านค้าปลีกของบริษัทฯ งานโครงการ ตัวแทนจำหน่าย (Dealer) และออนไลน์ นอกจากเหนือจากธุรกิจที่ได้กล่าวมานี้ บริษัทฯ ยังได้มีการให้สิทธิแฟรนไชส์กับผู้ประกอบการต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศนั้นๆ และยังรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศ

โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน และเป็นศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Mall) ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่านเครือข่ายร้านค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ร้าน Index Living Mall และ Index Furniture Center ที่มีสาขาครอบคลุมในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและหัวเมืองต่างๆ ในประเทศไทยที่พร้อมเสนอการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งมีร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ Trend Design ร้าน MOMENTOUS และร้าน BoConcept การขายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ (On-line) การขายสินค้ารูปแบบโครงการ การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ และรับจ้างผลิตสินค้า เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกระดับ และไลฟ์สไตล์การซื้อสินค้า บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและสนับสนุนให้ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างลงตัว ตอบโจทย์ทุกการแต่งบ้านและการใช้ชีวิต เพื่อความลงตัวทางด้านดีไซน์ ฟังก์ชั่น คุณภาพ และราคาที่ครอบคลุมประชาชนทุกคน ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การควบคุมและดูแลทุกกระบวนการผลิต การคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลายจากผู้ผลิตภายนอก และการวางขายสินค้าที่มีคุณภาพโดยเน้นความใส่ใจเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต การบริหารจัดการ การจัดการคลังสินค้า การส่งสินค้าเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า รวมทั้งเพื่อลดต้นทุนการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจไปยังการให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่า ภายใน Index Living Mall และรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ภายใต้แบรนด์ The Walk, Little Walk, Index Mall และ Market Walk ซึ่งได้คัดสรรร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งอำนวยความสะดวกทุกๆ ด้านเอาไว้ เพื่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง และเสริมสร้างธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ

ธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ได้แก่ ร้าน Index Living Mall และ Index Furniture Center

ธุรกิจ OEM ที่รับจ้างผลิตสินค้าให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศ

ธุรกิจให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่า ภายใต้แบรนด์ The Walk, Little Walk, Index Mall และ Market Walk